Maridalen Bygdetun
Redskap
Hjem Om Maridalen Bygdetun Styret Stiftelsen Vedtekter Besøk Rundtur på tunet Kalendere Arrangementer Arkiv 2016 Arkiv 2015 Arkiv 2014 Arkiv 2013 Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009 Arkiv 2008 Arkiv 2007 Arkiv 2006 Arkiv 2005 Kontakt oss Linker

Hjem > Om Maridalen Bygdetun > Vedtekter >  Vedtekter for Stiftelsen Maridalen Bygdetun

Vedtekter for Stiftelsen Maridalen Bygdetun

 

VEDTEKTER FOR FORENINGEN MARIDALEN BYGDETUN

Vedtatt på stiftelsesmøte 18.februar 1999

(Oppdatert 18.10.05)

(Revidert 8.3.2017)

 

 

§1. Navn:

Foreningens navn er Maridalen Bygdetun

 

 

§2. Formål:

Maridalen Bygdetun er en ideell forening og skal være et samlingssted og aktivitetssenter for bygdekulturen i Maridalen. Bygdetunet skal være et møtested for kulturinteresserte og arbeide for et styrket samarbeid mellom befolkning, dalens foreninger, skole og grunneiere.

Maridalen Bygdetun skal gjennom sin virksomhet gi et bilde av folks levekår og arbeid i jord- og skogbruk og i det gamle industrisamfunn som Maridalen også har vært. Maridalen Bygdetun ønsker og styrke den kulturelle forståelse mellom fortid og nåtid. Maridalen Bygdetun skal presentere dalens nære fortid for folk og organisasjoner i og utenfor bygda og være et naturlig utgangspunkt for ekskursjoner og arrangementer. Utvikling og drift av bygdetunet skal baseres på et fellesskap for alle stifterne. Ved innbetaling av oppstartskapital er det anledning for interesserte å slutte seg til Maridalen Bygdetun.

 

§3. Styret:

Styret skal bestå av syv (7) medlemmer og to (2) varamedlemmer som velges for to (2) år. Første gang velges to styremedlemmer for ett (1) år. Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre (3) styremedlemmer. Styret velges første gang av stiftelsesmøtet og senere av årsmøtet. Årsmøtet velger leder og kasserer, for øvrig konstituerer styret seg selv. Stemmeberettigede på stiftelsesmøtet og årsmøtet er en (1) representant for hver av stiftelsesorganisasjonene. Styret representerer foreningen utad og gjør sine vedtak i møte. Styret er vedtaksfør med fire (4) representanter til stede. Varamedlemmene har møterett til styremøtene. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende styremedlemmene har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for. Styret skal føre møtebok. Styret har den daglige ledelsen av foreningen. Lederen innkaller til styremøter. Styret innkaller til årsmøter og andre møter. Styret forvalter foreningens midler. Årsmøtet oppnevner to (2) revisorer.

 

§ 4. Årsmøte:

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det følger kalenderåret og avholdes hvert år innen utgangen av mars, og innkalles med minst tre (3) ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet må være innsendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle:

  1. Valg av møteleder og referent.

  2. Årsberetning

  3. Regnskap og budsjett.

  4. Innkomne forslag.

  5. Valg av styre, revisorer og valgkomite`.

 

§ 5. Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av organisasjonene krever det. Et slikt årsmøte innkalles med minst tre ukers varsel, og dagsorden settes opp av styret.

 

§ 6. Vedtektsendringer:

Forslag om vedtektsendringer må behandles på ordinært årsmøte og vedtas med 2/3 flertall.

 

§ 7. Oppløsning:

Forslag om oppløsning av Maridalen Bygdetun behandles på ordinært årsmøte hvor det kreves 2/3 flertall for å bli vedtatt. Beslutter årsmøtet oppløsning med det nødvendige flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte tidligst tre (3) uker senere hvor det også kreves 2/3 flertall for å bli vedtatt. I tilfelle oppløsning skal årsmøtet bestemme hvordan foreningens midler skal anvendes.

 

 

 

 

 


dotMotta vårt nyhetsbrev!

Send mail til oss, og motta tips om arrangementer!


Les mer...


Utviklingssponsorer for Maridalen Bygdetun
Bygdetunet er under stadig fornyelse og utvikling, og vi etterlyste tidligere i år Utviklingssponsorer for å komme videre med framdriften. Så langt har vi fått fem sponsorer som hver har bidratt med kr. 1500,- i perioden 01.05.09 til 31.04.10.
Les mer...


Besøk oss på Maridalen Bygdetun!

Bygdetunet holder åpent etter avtale for besøk med omvisning, og vi kan tilby servering av skaukaffe og nystekte vafler med tilbehør.


Les mer...


Maridalen Bygdetun
Bygdetunet ble stiftet i 1999 etter et privat initiativ fra Ole Svendsen, tidligere skogbestyrer i Løvenskiold-Vækerø. Hans arbeid gjennom et langt liv i Nordmarkas skoger har resultert i mye historikk, gamle ting og redskaper fra Nordmarka og Maridalen.
Les mer...

 
 Telefon: 22 18 26 56, 93 22 68 85, e-post: engjac@start.no, Bankkontonr. 9004 05 12275
 Besøksadresse: Maridalen Bygdetun, Øvre Kirkeby gård (bak kirkeruinen), Maridalsvn. 500, 0890 Oslo
 Postadresse: Maridalen Bygdetun v/ Roy Jacobsen, Stårputtvn. 5, 0891 Oslo